Poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních: Práva žáků a jejich zákonných zástupců

  1. Máte právo na poskytnutí komplexní poradenské služby, která zahrnuje poskytování informací, konzultací, pedagogicko-psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku, poradenství a následnou péči. Tato služba je poskytována v souladu s etickými principy poradenské práce.
  2. Poradenské služby poskytuje škola nebo školské poradenské zařízení s Vaším informovaným souhlasem. Před zahájením poradenské služby máte právo na poskytnutí všech dostupných informací o povaze a případném rozsahu poskytované služby.
  3. Máte právo být seznámen/a bezodkladně se závěry a doporučeními, která vyplývají z vyšetření. Máte právo na seznámení se všemi variantami možných řešení.
  4. Máte právo být včas a plně informován/a o případných rizicích spojených s navrhovanými doporučeními a o postupech, jak budou tato doporučení uskutečňována; máte právo na odmítnutí těchto doporučení.
  5. Máte právo odmítnout poskytnutí závěrů z poradenského vyšetření třetím osobám.
  6. Máte právo na přesnou informaci o různých formách vyrovnávacích a podpůrných opatření navrhovaných školou nebo školským poradenským zařízením; tato opatření vždy předchází případnému zařazení žáka do jiného vzdělávacího programu ZŠ.
  7. Máte právo na poskytnutí úplné informace o rozdílech mezi jednotlivými vzdělávacími programy, podle kterých se uskutečňuje vzdělávání v základní nebo speciální škole.
  8. Máte právo odmítnout vyrovnávací opatření, podpůrná opatření, přeřazení žáka do jiného vzdělávacího programu s vědomím odpovědnosti za případná rizika spojená s tímto rozhodnutím.
  9. Máte právo poradenské vyšetření a následnou péči odmítnout, případně o tuto službu požádat jiné školské poradenské zařízení.
  10. Máte právo na poskytnutí poradenské péče v síti školských poradenských zařízení v rámci celé ČR.